مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Peri-implant mucosal dehiscence coverage with a modified semilunar coronary positioned flap in posterior maxilla: a case report

Peri-implant mucosal dehiscence coverage with a modified semilunar coronary positioned flap in posterior maxilla: a case report

 • Daisuke Ueno
 • Jayanetti Asiri Jayawardena and
 • Takashi Kurokawa
International Journal of Implant Dentistry 2015 1:15

Received: 5 February 2015

Accepted: 25 May 2015

Published: 23 June 2015


Abstract

Soft tissue dehiscence around dental implant has frequently been observed and it may lead to poor oral hygiene, especially around crowns that exhibit contours with prominent convexity. The present case demonstrates a peri-implant mucosal dehiscence coverage with modified semilunar coronary positioned flap (CPF) in #15 and 16. A semilunar partial-thickness incision was performed 7–10 mm apical from the facial gingival margin. Then, intrasulcular partial-thickness incision was tunneled to the semilunar incision. The tunnel preparation was extended interproximally under each papilla due to improvement of flap extension. Then, the tunneled flap was coronary positioned with a coronary-anchored suturing technique. Sub-epithelial connective tissue graft (SCTG) from the palate was inserted from the semilunar incision to the inside of the coronary positioned flap and sutured to stabilize the SCTG and supplemental site. Significant mucosal gain was achieved without any complication. The soft tissue volume was maintained at 9 months post-surgery, and the cleanability was improved. This technique has the potential in improving the graft survival and mucosa gain around implants.

Keywords

Coronary positioned flapConnective tissue graftDental implantDehiscence coverage

Introduction

Mucosal dehiscence around dental implants has frequently been observed. This phenomenon not only causes an esthetic disturbance in the anterior region but it may also lead to poor oral hygiene in the posterior region, because molar teeth exhibit contours with prominent convexities leading to accumulation of plaque. A few clinical articles on mucosal dehiscence coverage around dental implant have been published [12]. Of these, only one study has been randomized controlled [3], whereas the other has been either a small a series of cases or a case report related to recession around a single implant. A literature review and a conference paper cited that dehiscence coverage around dental implant is technique-sensitive [12]. Although no recommendation can be made to support the selection of one technique over another [12], coronary positioned flap (CPF) with sub-epithelial connective tissue graft (SCTG) is considered to be a major treatment option. The present case report demonstrates a peri-implant mucosal dehiscence coverage technique with modified semilunar CPF in the posterior zone. This favorable result may be attributed to improved peri-operative usability and post-operative stability of the conventional technique.

این مطلب را نیز بخوانید :  Occlusal status of implant superstructures at mandibular first molar immediately after setting

Case report

Two implants with simultaneous GBR in #15 and 16 were placed in a 65-year-old male patient in Tsurumi University Dental Hospital on September 2013 (Fig. 1a). At 5 months after implant placement, the successfully integrated implants were restored by provisional prosthesis. Since the implant-abutment connection was 1 mm supragingival and the crown contours exhibited prominent convexity, it became increasingly difficult to clean adequately around the implants (Fig. 1b). To improve the cleanability, soft tissue augmentation was carried out around the implants.

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Fig. 1

Preoperative dental X-ray (a) and preoperative intraoral view (b)

Following local anesthesia, a semilunar partial-thickness incision was made 7–10 mm apical from the facial gingival margin using a #15C blade (Fig. 2a). Furthermore, intrasulcular partial-thickness incision was tunneled to the semilunar incision using a mini-crescent knife1 (Fig. 3). The partial-thickness tunnel was extended interproximally under each papilla. After confirmation of flap extension (Fig. 2b), the 25-mm wide × 15-mm high tunneled flap was coronary positioned with a coronary-anchored suturing technique using 5.0 nylon sutures. The coronary-anchored suture was suspended and tied on a groove which was created in the coupling portion of the connecting provisional crown. A 18 × 10-mm-size SCTG was harvested from the palate in the right canine to the second molar region. The graft tissue was trimmed to fit the formerly prepared recipient bed. Then, the SCTG was inserted from the semilunar incision to the inside of the CPF (Fig. 2c) and sutured with 5.0 nylon to stabilize the SCTG and supplemental site (Fig. 2d). Suture at the access incision was removed after 2 weeks. The coronary-anchored suture was removed 2 weeks post-surgery. No complications had arisen within 3 months post-surgery.

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Fig. 2

ad Surgical steps of a modified semilunar coronary positioned flap (CPF) with sub-epithelial connective tissue graft (SCTG)

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Fig. 3

Mini-crescent knife

Since adequate vertical and horizontal mucosal volume was gained at 3 months after the grafting (Fig. 4), the provisional prosthesis was replaced by a cement-retained metal-ceramic crown. The dehiscence sites #15 and 16 were covered successfully with regenerated mucosa. The vertical mucosal gain was 2 mm in #15 and 3 mm in #16. The horizontal mucosal gain was 2 mm in #15 and 3 mm in #16. The gain of width of keratinized mucosa was 2 mm (#15) and 2 mm (#16), respectively. At 9 months after the SCTG, the soft tissue volume was maintained, and the cleanability was improved (Fig. 5). مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Fig. 4

Intraoral appearance at 3 months post-surgery

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Fig. 5

Intraoral appearance at 9 months post-surgery

Discussion

In this case, a modified semilunar CPF with SCTG successfully filled the mucogingival defect around implants. Previously, several techniques such as the rotational flap procedures (laterally sliding flap, double papilla flap, oblique rotated flap), advanced flap procedures (CPF, semilunar CPF), and regenerative procedures (with barrier membrane or application of enamel matrix proteins) have been introduced for root coverage [4]. Although all root coverage procedures can provide significant reduction in recession depth and clinical attachment (CAL) gain in Miller [5] class I and class II gingival recession, CPF in combination with SCTG is more effective than CPF in achieving root coverage and gain of keratinized mucosa [67]. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Only a limited number of articles have been published in peri-implant dehiscence coverage [12]. Most of the cases involved autogenous mucosal graft. A conventional CPF using vertical releasing incisions (VRIs) in combination with SCTG has been considered to be a major treatment option in peri-implant dehiscence coverage. However, VRIs have risks with esthetic disturbance and post-operative course. Therefore, we previously reported a technique with coronary positioned envelope flap using SCTG [8]. The CPF with envelope technique has the advantages of increasing keratinized mucosa, a better post-operative course, and a more positive esthetic evaluation such as scars after healing than CPF with VRIs [9]. In contrast, coronary positioning of flap is difficult in cases with scarring recipient mucosa and multi-implant recession due to less flap mobility. In such cases, additional semilunar incision is useful in improving the flap mobility. Coronary-anchored suture (CAS) facilitates to make space for insertion of connective tissue and to fix the position of CPF. Since reduction of micromotion during healing period influences graft survival, CAS may be useful in envelope and tunneling techniques. Further studies are needed to evaluate the usefulness of this technique. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Declarations

Acknowledgements

The authors report no acknowledgement related to this report.

References

 1. Levine R, Huynh-Ba G, Cochran DL. Soft tissue augmentation procedures for mucogingival defects in esthetic sites. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29:155–85.PubMedView ArticleGoogle Scholar
 2. Tonetti MS, Jepsen S. Clinical efficacy of periodontal plastic surgery procedures: consensus report of Group 2 of the 10th European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol. 2014;41:S36–43.PubMedView ArticleGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 3. Basegmez C, Ersanli S, Demirel K, Bölükbasi N, Yalcin S. The comparison of two techniques to increase the amount of peri-implant attached mucosa: free gingival grafts versus vestibuloplasty. One-year results from a randomized controlled trial. Eur J Oral Implantol. 2012;5:139–45.PubMedGoogle Scholar
 4. Zucchellu G, Mounssif I. Periodontal plastic surgery. Periodontol. 2015;68:333–68.View ArticleGoogle Scholar
 5. Miller Jr PD. A classification of marginal tissue recession. Int J Periodontics Restorative Dent. 1985;5:8–13.PubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 6. Cairo F, Nieri M, Pagliaro U. Efficacy of periodontal plastic surgery procedures in the treatment of localized facial gingival recessions. A systematic review. J Clin Periodontol. 2014;41:S44–62.PubMedView ArticleGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 7. Chambrone L, Tatakis D. Periodontal soft tissue root coverage procedures: a systematic review from the AAP regeneration workshop. J Periodontol. 2015;86:S8–S51.PubMedView ArticleGoogle Scholar
 8. Hidaka T, Ueno D. Mucosal dehiscence coverage for dental implant using split pouch technique: a two-stage approach. J Periodontal & Implant Science. 2012;42:105–9.View ArticleGoogle Scholar
 9. Zucchelli G, Mele M, Mazzotti C, Marzadori M, Montebugnoli L, De Sanctis M. Coronally advanced flap with and without vertical releasing incisions for the treatment of multiple gingival recessions: a comparative controlled randomized clinical trial. J Periodontol. 2009;80:1083–94.PubMedView ArticleGoogle Scholar

 

این مطلب را نیز بخوانید :  Postgraduate education in dental implantology in the United Kingdom: a review -- International Journal of Implant Dentistry 2018 4:8Na -Yeoun Kim Sami Stagnell

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *