بوروکراسی مسیر پیشرفت دندانپزشکی را سد کرده است

رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران گفت: قوانین دست و پا گیر و بوروکراسی اداری باعث شده اند امکان رشد و توسعه خدمت رسانی در حوزه علوم دندانپزشکی با مشکل رو به رو شود. علی تاجرنیا افزود:اگر شاهد ایجاد مشکل...
بیشتر بخوانید