بوروکراسی مسیر پیشرفت دندانپزشکی را سد کرده است

رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران گفت: قوانین دست و پا گیر و بوروکراسی اداری باعث شده اند امکان رشد و توسعه خدمت رسانی در حوزه علوم دندانپزشکی با مشکل رو به رو شود. علی تاجرنیا افزود:اگر شاهد ایجاد مشکل در این حوزه علمی هستیم این مشکلات متاثر از مشکلات اقتصادی کشور است البته برخی […]

ادامه مطلب