مرجع کتاب های ایران و جهان

مقاله دندانپزشکی | مقایسه تطابق لبه‌ای سیستم‌های سرامیکی مختلف دندانی در شرایط In-vitro

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران                                 دوره ٣٠ ،شماره ٤ ،زمستان ١٣٩٦ 


مقايسه تطابق لبهاي سيستمهاي سراميكي مختلف دنداني در شرايط vitro-In

 1. دكتر محمود عاقل
 2. دكتر غلامرضا اصفهاني زاده
 3. سعيد محمدي اصل
 4. دكتر الناز بيات

١ -استاديار گروه آموزشي پروتزهاي دنداني، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
٢ -عضو هيئت علمي گروه آموزشي پروتزهاي دنداني، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
٣ -عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
٤ -دندانپزشك، تهران، ايران

 

Comparison of the marginal fit of different types of dental ceramic systems (In-vitro)

 1. Gholamreza Esfahanizadeh
 2. Mahmood Aghel
 3. Saeed Mohammadi Asl
 4. Elnaz Bayat- Assistant Professor, Department of Prosthetic, School of Dentistry, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  (r.esfahanizade@yahoo.com)
  2- Faculty Member of Prosthetic Department, School of Dentistry, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  3- Student Research Committee, Islamic Azad University, Tehran branch, Tehran, Iran
  4- Dentist, Tehran, Iran
  Background and Aims: Marginal gap measurement in all ceramic restorations they are of fundamental important
  for the successful used. As some studies led to contradiction results, yhe aim of this study is to compare marginal
  gap restorations between 4 kinds of ceramic restorations Inceram, IPS-e.max Press, Zirconia (CAD/CAM) and PFM.
  Materials and Methods: In this In-vitro experimental research, one stainless steel die with deep chamfer finish
  line design (1 mm depth) was prepared on a maxillary premolar. 40 epoxy resin dies were made, dies were divided
  in to 4 groups (n=10), Zirconia, IPS e.max press, Inceram, Mental Ceramic systems (MC). Then, the prepared
  crowns were put on the stainless steel die and observed their marginal mismatch under sterio microscope before
  cementation. Data were analyzed by One- way ANOVA, and one sample kolmogorosmirnov tests.
  Resultes: There was significant difference in the marginal gaps between (MC) (102.92±28.7), Inceram
  (98.41±24.91), IPS e.max press (128.22±25.48), and Zirconia (69.5±10.9) (P=0.0001).
  Conclusion: The comparison of marginal gap for the four groups was significant test. Therefore, it can be concluded
  that marginal gap, the probability of leakage and recurrence of caries in Zirconia systems is the least and in the IPS
  e.max press systems is the most.
  Key Words: Zirconia, Marginal gap, Inceram, PFM, IPS e.max press
  Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences 2018;30(4):208-213

 

چكيده

زمينه و هدف: ميزان Gap Marginal در رستوريشن تمام سراميك در ميزان موفقيت درمان اهميت فراواني دارد و با توجه به نتايج متناقض در مطالعات، هدف
.بود PFM و IPS e.max press ،Inceram ،Zirconia CAD/CAM ،سراميكي رستوريشن نوع ٤ در Marginal Gap مقايسه مطالعه اين از
روش بررسي: در مطالعه های آزمايشگاهي يك دنتيك پره مولر ماگزيلا به عنوان مدل آزمايشگاهي تهيه شد و به طور استاندارد تراش داده شد و سپس از روي آن ١٠ روكش از جنس Inceram و ١٠ روكش از جنس press max.e IPS و ١٠ روكش از جنس Zirconia و ١٠ روكش از جنس PFM ساخته شد. نمونه ها بدون سمان شدن روي داي قرار داده شدند و ميزان عدم تطابق لبهاي با استفاده از استريوميكروسكوپ اندازه گيري گرديد. سپس داده ها با استفاده از تستهاي
One sample Kolmogorov smirnov و One- way Anova  مورد قضاوت آماري  قرار گرفتند .

IPS e.max press گروه در و ٢٤/٩٨±٩١/٤١ Inceram گروه در و ١٠٢/٢٨±٩٢/٧ PFM گروه در Gap ميزان كه دادند نشان

يافتهها: يافته ها
٤٨/٨١±٢٥/١٢٨ و در گروه Zirconia ٩/٥±١٠/٦٩ بود. نتايج آزمون حاكي از آن بود كه تفاوت معنيداري در بين گروههاي ذكر شده وجود دارد (٠٠٠١/٠=P .(
نتيجه گيري: با توجه به اين كه مقايسه ميزان گپ در چهار گروه توسط آزمون ANOVA معنيدار بود، بنابراين انتظار ميرود كه مارجينال گپ، احتمال نشت و عود پوسيدگي در سيستمهاي Zirconia از همه كمتر و در سيستمهاي press max.e IPS از همه بيشتر باشد.

كليد واژه ها : IPS e.max press،PFM ،Inceram ،مارژينال گپ، زيركونيا

وصول:٩٦/١٠/٠٥:چاپ تأييد ٩٦/٠٩/٢٢:نهايي اصلاح ٩٦/٠١/٢٥

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *