مرجع کتاب های خارجی و داخلی

اعطای 3 استاندارد ایزو به “نانوکامپوزیتهای پرکننده دندان” محققان کشور

نانوکامپوزیتهای پرکننده دندان یکی از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به تولید نوعی نانو کامپوزیت پر کننده دندان با قابلیت دوام…