مرجع کتاب های ایران و جهان

کتاب شعارهای عملی

Практическая риторика

زبان کتاب

نویسنده کتاب

تعداد صفحات

فرمت کتاب

تومان 9,900

اشتراک گذاری این کتاب

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
شناسه این کتاب در سایت ستاتیرا ---> 82f9f4e13af7 دسته بندی های این کتاب ----> , برچسب های این کتاب ---> ,
با خرید این کتاب به سبز ماندن درختان کمک میکنیم

توضیحات کتاب:

کتاب شعارهای عملی

Практическая риторика

Учебное пособие. – М.: Университет машиностроения, 2014. – 78 с. ISBN 978-5-94099-143-4
Дисциплина включает в себя теорию коммуникации в широком контексте и практическое овладение риторическими приемами в различных ситуациях. Цель изучения дисциплины – дать студентам теоретические знания и практические навыки в сфере осуществления эффективных речевых коммуникаций. Практическому совершенствованию речевого поведения и культуры речи способствует: умение устанавливать контакты, создавать ситуацию сотрудничества, находить темы для разговора в различных ситуациях; выбирать адекватные способы взаимодействия в деловом или межличностном общении, использовать все виды речевой деятельности, владеть искусством спора.
Пособие содержит справочный материал, упражнения, рекомендации для самостоятельной работы.
Адресовано магистрантам 1 курса технического вуза, может быть использовано на занятиях по дисциплинам «Русский язык и культура речи», «Риторика» и др.


برای ترجمه ماشینی توضیحات این کتاب بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

> ترجمه کن <<

شما مستقیما به قسمت ترجمه گوگل ارجاع داده خواهید شد.

0/5 (0 Reviews)
در صورتی که این کتاب مغایر با قوانین رایج کشور عزیزمان ایران می باشد لطفا دکمه مقابل را فشار دهید تا این کتاب توسط ستاتیرا بررسی شود.

دیگران از این کتاب ها هم بازدید کرده اند. شاید شما هم دوست داشته باشد.

0 Reviews

Write a Review