مرجع کتاب های ایران و جهان

کتاب بلاغت هنر اقناع است. اصالت روزنامه نگاری در دوران کهن

Риторика - искусство убеждать. Своеобразие публицистики античной эпохи

زبان کتاب

نویسنده کتاب

فرمت کتاب

تومان 9,900

اشتراک گذاری این کتاب

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
شناسه این کتاب در سایت ستاتیرا ---> 214cff62ec9b دسته بندی های این کتاب ----> , برچسب های این کتاب ---> ,
با خرید این کتاب به سبز ماندن درختان کمک میکنیم

توضیحات کتاب:

کتاب بلاغت هنر اقناع است. اصالت روزنامه نگاری در دوران کهن

Риторика – искусство убеждать. Своеобразие публицистики античной эпохи

Description:
Учебное пособие.
М.: Изд-во УРАО, 1998. — 208 с.
ISBN 5-204-00146-8
Риторика, ораторское искусство, красноречие — термины, восходящие к греч. ρητωρ, включавшее в себя не только понятия оратор, говорящий в народном собрании, политический деятель, но и учитель, наставник, ритор.
История античной Греции и Рима охватывает огромный период в развитии европейской цивилизации с XII в. до н.э. по IV в. н.э., и не случайно такое несложное на первый взгляд понятие, как риторика, в различные века меняет свое значение. Принципы и приемы риторического учения, в течение многих веков составлявшие основу системы образования, сегодня тем более важны для изучения студентами-журналистами, что роль устного слова, красноречия безмерно возросла в электронных средствах массовой информации. Поэтому проследить эволюцию понятия и связанных с ним достижений в области распространения информации и пропаганды идеологии является задачей данного учебного пособия.
Содержание
Предпосылки формирования красноречия в Древней Греции
Принцип состязательности
Софистика
Софистика и скептицизм
Предшественники красноречия
Роль звучащего слова в греческой культуре
Демократия и риторика
Классическая риторика V-IV вв. до н.э.
Выдающиеся политические ораторы
Первые учителя красноречия
Горгий и горгианские фигуры
Практика судебного красноречия
Лисий (ок. 459 — 380 гг. до н.э.)
Исократ (436 — 338 гг. до н.э.)
Демосфен (384 —322 гг. до н.э.) С
ократ (470 — 399 гг. до н.э.) и Платон (427 — 347 гг. до н.э.)
Риторическое учение Аристотеля (384 — 322 гг. до н.э.)
Риторика в эпоху Эллинизма
Красноречие в эллинистической Греции
Красноречие республиканского Рима
Цицерон (106 — 43 гг. до н.э.)
Цезарь и аттицизм
Рождение газеты
Красноречие императорского Рима (I— начало II вв. н.э.)
Эллинское возрождение и “вторая софистика”
Риторика и раннее христианство
Заключение
Библиография


برای ترجمه ماشینی توضیحات این کتاب بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

> ترجمه کن <<

شما مستقیما به قسمت ترجمه گوگل ارجاع داده خواهید شد.

0/5 (0 Reviews)
در صورتی که این کتاب مغایر با قوانین رایج کشور عزیزمان ایران می باشد لطفا دکمه مقابل را فشار دهید تا این کتاب توسط ستاتیرا بررسی شود.

دیگران از این کتاب ها هم بازدید کرده اند. شاید شما هم دوست داشته باشد.

0 Reviews

Write a Review